کلتودیوم

نام عمومی: کلتودیوم

نام تجاری: سلکت سوپر (Select super)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: %12  EC

نحوه ی اثر: از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) از سنتز اسیدهای چرب ممانعت می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

چغندرقند

علف های هرز باریک برگ

1- 8/0 لیتر در هکتار

سویا

2/1-1 لیتر در هکتار

پیاز

2/1 لیتر در هکتار

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است