کلرتالونیل

نام عمومی: کلرتالونیل

نام تجاری: داکونیل (Daconil)

کلاس:Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: 72%   SC   و  WP

نحوه ی تأثیر: سبب اختلال عمومی در عملکرد آنزیم ها می گردد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

گوجه فرنگی

لکه موجی

1/5-2 کیلوگرم در هکتار محلول پاشی

سیب زمینی

بادزدگی

2-2/5 کیلوگرم در هکتار محلول پاشی

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.