کلروتالونیل

نام عمومی: کلرتاکونیل

نام تجاری: داکونیل (Daconil)

کلاس: Fungicide  (قارچ کش)

فرمولاسیون: 72%   SC  و WP

نحوه ی تأثیر: سبب اختلال عمومی در عملکرد آنزیم ها می گردد.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

گوجه فرنگی

لکه موجی 1/5-2 کیلوگرم در هکتار محلول پاشی
سیب زمینی بادزدگی

2-2/5 کیلوگرم در هکتار محلول پاشی

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.