کلم پیچ اودیسه

کلم پیچ اودیسه شرکت نونگوو

این کلم پیچ ۸۰-۷۵ روز بعد از نشاء قابل برداشت است دارای بوته ایستاده است و بدلیل مقاومت به بیماریها کشت آن اسان می باشد و حتی در شرایط رطوبی تولید ثابتی دارد دارای طبق فشرده می باشد و امکان حمل ونقل آنرا افزایش می دهد و طبق گرد آن دارای وزن ۲.۵-۱.۵ کیلو می باشد.