کلم پیچ قرمز اتورو

کلم پیچ قرمز اتورو

رقمی ۱۲۵ روزه با وزن طبق ۳کیلوگرم و تراکم کشت ۴۰۰۰۰-۳۰۰۰۰بوته در هکتارو مصارف دوگانه صنعتی و تازه خوری دارد