*کونتی

نسبتاً زودرس و بسیار پربار

پوشش مناسب بوته

شکل و رنگ میوه بسیار زیبا و یکنواخت

مناسب برای کشت پیشکار و اصلی

مقاوم به TYLCV