گراندی انزا

گراندی انزا (Grandi)
مناسب کشت بهاره و پائیزه، برگها بسیار یک شکل و هم اندازه می باشند و دارای رنگ سبز تیره هستند