گلی فوسیت

نام عمومی: گلی فوسیت

نام تجاری: راندآپ (Roundup)

کلاس: Herbicide (علف کش)

فرمولاسیون: 41%   SL

نحوه ی تأثیر: در سنتز اسیدهای آمینه و فعالیت های آنزیمی گیاه اختلال ایجاد می کند.

میزان و موارد مصرف در ایران

محصول

آفت

میزان مصرف

درختان میوه علف های هرز یکساله و دائمی 4-12 لیتر بسته به نوع علف هرز در زمان حداکثر فعالیت علف هرز (گلدهی)
نیشکر محلول 2-1% بعد از رویش علف هرز به صورت لکه ای

با نظر گیاهپزشک و در موارد مشروح فوق قابل استفاده است.