گل کلم

توصیه های کوتاه در مورد کلم
از کشت گل کلم در خاکهای بسیار سنگین باید پرهیز نموده و از تابش نور خورشید به طبق جلوگیری کرد، یا باید ارقا م با پوشش مناسب را مورد کشت قرارداد و یا با بستن برگها از نفوذ نوربه طبق جلوگیری نمود . مصرف کودهای شیمیایی قابل حل در آب باید در ابتداء رشد انجام گیرد . تراکم کشت در گل کلم بین ۲۵،۰۰۰ الی ۳۰،۰۰۰ بوته در هکتار پیشنهاد میگردد .

bejo-logo-copy
شرکت بیجو
nongwoobio-logo-copy
شرکت نونگوو