گوجه فرنگی بالزام

گوجه فرنگی بالزام(Balsam)

متوسط رس برای کشت اوایل بهار

مصرف تازه خوری

اندازه میوه ۱۷۰-۱۵۰ گرم

شکل میوه گرد – بشقابی

مقاوم به F0,۱ و Vd وVa وToMV و حساسیت کم به Mj و Mi و Ma و TY .