گودمن بیجو

گودمن بیجو (Goodman) بیجو
رقمی است متوسط رس، 80 روزه پس از نشاء با طبقی پر کیفیت و حداکثر با تراکم 30 هزار بوته در هکتار