20-20-20

قابلیت استفاده در خاک و یا محلول پاشی برگی

قابل استفاده در تمام مراحل رشد گیاه

محلول در آب

photo_۲۰۱۸-۰۱-۲۶_۰۲-۰۵-۳۳

ترکیبات میزان(درصد)(W/W)%
نیتروژن کل 20
فسفر قابل استفاده 20
پتاسیم محلول درآب 20
PH 5-4