ES 13022 F1 پیاز آرگون

پیازES ۱۳۰۲۲ F۱

رقمی زودرس دارای رنگ پوست زرد رنگ و دارای غده گرد می باشد و مناسب کشت در مناطق روز کوتاه همچون جنوب کشور می باشد.