*SV8320TD

واریته میان رس

پوشش برگی بسیار قوی

میوه سفت با شکل و رنگ منحصربه فرد

مناسب کشت میانکار و پسکار جنوب و کشت بهاره در مناطق با دوره رشد طولانی

مقاوم به TYLCV