TH1035*

واریته بسیار زودرس

بوته با پوشش مناسب

میوه کاملا گرد با رنگ عالی

رنگ پذیری عالی در شرایط جنوب