*XAMAN

واریته نسبتاً زودرس

بسیار پربار

میوه بسیار خوشرنگ و خوش فرم

مقاوم به TYLCV